Centrum Nebušic

Řešený prostor, jehož jádrem je bývalý Premonstrátský hospodářský dvůr, se nachází v sousedství historického centra Nebušic. Poloha velkého statku skýtá možnost k úpravě lineárního charakteru vesnického centra. Zároveň by hlavní veřejný prostor neměl být významněji oddělen od hlavní dopravní komunikace, jejíž umístění je historicky dáno. Stávající alej a nově navrhovaný sad vzrostlých stromů vytváří polopropustnou clonu chránící prostor nového náměstí. Místa setkávání a aktivit obyvatel obce.

Nově vzniklé centrum nabízí ideální kombinaci a prolnutí funkcí, které jsou pro centrum obce žádoucí – společenské (galerie, hospoda, víceúčelový sál, kostel), komerční (prodejna Albert, trh, malé obchody, služby), informativní (infocentrum, obecní úřad, policie), ale také bydlení, potvrzující rezidenční charakter Nebušic.

V prostoru historického statku ponecháváme cenné budovy sýpky a klasicistní dům s kovárnou. Ostatní budovy vzhledem k jejich stavu a vzhledem k velké ekonomické náročnosti jejich případné přestavby navrhujeme k odstranění.

Vytváříme hlavní veřejné prostranství, které v Nebušících chybí a z prostorového hlediska je žádoucí ho vytvořit v rámci řešeného území.

Jako důležitý princip cítíme zachování prostorového charakteru venkovských staveb. Půdorysnou stopu původního statku v rámci návrhu mírně modifikujeme a prostor otevíráme veřejnosti.

Zachování historických budov a jejich prolínání s nově navrženými dává území charakter a kontinuitu. Územím prorůstá historie a genius loci.

Vytváříme prostory s různou mírou intimity. Prostory jsou navrženy především pro pěší, ale neopomíjíme přiměřené množství parkovacích míst. Snažíme se o vznik různých meziprostorů, průchodů a zákoutí. Jde nám o vytvoření jakéhosi labyrintu vesnického centra. Vytváření nejen průchodů, ale také míst k zastavení, meditaci, diskuzi, hrám, atd.

Stávající alej na jižní straně Nebušické ulice ponecháváme a doplňujeme ji o sad stromů s velkou korunou, který dělí prostor nově vzniklého náměstí na dvě části. Vytváříme zeleň vzrostlou, která podporuje charakter místa a pomáhá dotvářet prostory s různým charakterem.

 

 

soutěž: 2009
autoři: Petr Hlaváček, Petr Hnátek, Petr Machek, Jiří Kárník