Stadion Semily

Hlavním motivem návrhu je jasné definovaní, přehlednost a logické návaznosti jednotlivých ploch a sportovišť v řešeném území.

Provozní budovu městského stadionu umísťujeme na východní stranu fotbalového hřiště. Navržená hmota uzavírá fotbalové hřiště a je protikladem k západní tribuně.

V severojižní ose zachováváme stávající asfaltovou plochu. Tento koridor je hlavní komunikační cestou v území. V rámci návrhu předpokládáme budoucí otevření celého areálu a postupnou revitalizaci jednotlivých sportovišť. Z tohoto důvodu definujeme těžiště areálu na průsečíku jednotlivých sportovišť v severní části řešeného území. V těžišti se nachází občerstvení, venkovní posezení; odehrávají se zde hlavní společenské aktivity návštěvníků, případně klubová setkání. I proto zde navrhujeme prostor ohniště, které je umístěné v severo-jižní ose atletického stadionu.

Piazzeta se stromy slouží jako hlavní oddechový prostor mezi sportovišti. Je místem relaxace a posezení mezi zápasy, např. při tenisovém turnaji. Zároveň je piazzeta vymezena severní a jižní hranou navrhované budovy a vytváří jistý protipól.

Na jižní straně domu navrhujeme doplnění zeleně o dvě čtveřice stromů (např. břízy či javory),

které definují hlavní příchod diváků na tribunu. Rozšiřujeme stávající chodník z betonové dlažby až k východní hraně navrhovaného domu.

U hlavního vstupu do areálu se nachází parkoviště pro zaměstnance se stávajícím asfaltovým povrchem. Parkování sportovců se předpokládá mimo vnitřní areál po vybudování parkovišť na jihozápadě a severozápadě území. Parkování týmových autobusů se předpokládá na jižní straně tenisových kurtů.

Předpokládáme využití kasy u jižního vstupu do areálu. Případné oplocení fotbalového hřiště je navrženou strukturou dobře realizovatelné. V návrhu s ním však nepracujeme. V rámci budovy je prodej vstupenek na utkání umístěn u hlavního vchodu.

Architektonické a provozní řešení stavby

Budova je jednoduchou podélnou hmotou, která svým umístěním jasně vymezuje prostor fotbalového hřiště a komunikační a oddechový prostor mezi jednotlivými sportovišti.

Cílem bylo navrhnout čitelnou hmotu, která logicky definuje řešené území a přirozeně do něj zapadá. Proto navrhujeme budovu s bílou fasádou a dřevěnnými prvky. Použité tvarosloví dům rozehrává a zároveň jednoduše určuje jednotlivé funkční celky. Bílý dům porostlý zelení je příjemným místem k oddechu.

Stávající objekt malé věže zachováváme ve stávající podobě. Pouze navrhujeme zrušení dveří na východní straně objektu.

Vstup do objektu je řešen centrálně z východní strany. Na vstupní halu navazuje přehledná severo-jižní chodba, která propojuje jednotlivé funkční celky. Společné prostory domu tvoří komunikační kříž. Blízko u vstupu jsou symetricky umístěny zázemí pro fotbalové týmy. Na jižní straně objektu se nachází prostory pro správu hřišť. Naopak na severní straně je umístěn objekt občerstvení, na který navazuje kryté venkovní sezení. Občerstvení funguje jako samostatný celek s vlastním zázemím. Vstup pro zaměstnance je ze severní strany objektu. Na občerstvení navazuje centrální sociální zařízení. Propojení dovnitř budovy je určeno pouze pro úklid.

Schodiště do 2.np je umístěno ve vstupní hale a odděluje provoz fotbalistů od ostatních sportovců. Ve 2.np jsou umístěny prostory šaten a sociálních zařízení pro ostatní sporty, dále zázemí rozhodčích a klubové zázemí.

Venkovní terasa ve 2.np je určena ke sledování zápasů pro domácí diváky a rodinné příslušníky hráčů.

 

 

soutěž: 2013

autor: Petr Hnátek

spolupráce: Markéta Orságová