Územní plán Blatná

Pro spravné pochopení problémů města je důležité klást si ty správné otázky.

Jak vytvořit pěkné a fungující město, které se přirozeně a udržitelně rozvíjí?

Kam až chceme zajít s růstem města a kudy můžeme krajinu městem protáhnout?

Jaká je úloha vodních ploch ve městě?

Můžeme projít městem či kolem něj snáze?

HLAVNÍ PRINCIPY NÁVRHU

Určení hranic města a vymezení jeho rozvojových částí. Otevření břehů rybníků a jejich případné využití pro rekreaci, navrácení vodních toků do původních koryt a jejich uvolnění v přiškrcených místech. Zprůchodnění města, podpora pěších propojení a logických návazností na krajinu a turistické trasy. Rekonstrukce a rozšíření železničního mostu a navržení malého liniového centra podél nádražní osy jakožto předpoklad pro další rozvoj města směrem K Jezárkám. Revitalizace zanedbaných a nefunkčních ploch ve vnitřním městě a jejich využití k doplnění občanské vybavenosti (koncertní sál, sportovní hala, dům s pečovatelskou službou, aj.). Návrh jednoúrovňového náměstí v centru.

HRANICE MĚSTA

Definování hranic je z hlediska vztahu města a krajiny velmi důležité. To jak vnímáme přechody, vstupy, průjezdy je pro vnímání horizontu města zásadní. Podle demografického vývoje Blatné je v posledních 10-15 letech počet obyvatel stabilní a nejsou zde tendence k výraznějšímu úbytku či přírůstku obyvatel. Je zde cítit větší zájem o bydlení v rodinných domech. Tento tred by však neměl znamenat nekonečnou parcelaci volných ploch a rozptýlení města do volné krajiny. Město Blatná má podle stávajícího územního plánu příliš mnoho rozvojových ploch, které nerespektují logická vymezení. Naším cílem je nalezení přirozené úměry mezi městem a krajinou. Hranice města je vymezena krajinou rybníků a zářezů vodních ploch. Je důležité, aby je město nepohlcovalo, ale dorůstalo mezi nimi. Navrhujeme revitalizaci pěšího okruhu kolem Blatné, který nám pomáhá hranici definovat. Posledním nástrojem vymezení jsou plánované silniční přeložky, za které by se město již nemělo šířit.

ROZVOJ MĚSTA

Rozvoj města znamená přítomnost spokojených obyvatel. Město Blatná se z pohledu projíždějícího jeví jako spokojené a fungující město. Aby lidé z města neodcházeli, je důležité vytvářet podmínky pro kvalitní život.

Úkoly pro město

Kvalitní městské prostory vhodné pro shromažďování a bezpečné městském prostředí jdou ruku v ruce s fungujícím komunitním a společenským životem. Vytváření pracovních příležitostí a podmínek pro rozvoj malého a středního podnikání. Zamezení rozpínaní města do volné krajiny. Vytváření podmínek pro ekologickou dopravu (cyklo+pěší). Udržování čistoty města a aktivní rozvíjení problémových lokalit (eliminace temných neudržovaných prostor). Aktivní přístup města k vykupování pozemků a vytváření zón rekreace pro obyvatele města podél vodních ploch a toků souvisí s dořešením protipovodňových opatření.

Vodní plochy

Ve městě a jeho okolí je poměrně velké množství vodních ploch, které jsou však používány převážně k hospodářským účelům. Plochy nejsou příliš vnímatelné, protože jsou hodně skryté, zarostlé či obestavěné. Uvolňováním břehů a větším zprůchodňěním města a krajiny se nalezne mnoho příjemných ploch a cest, které mohou obyvatelé Blatné využívat. Zároveň se zvýší přirozená retence vody v krajině.

Cesty

Navrhujeme zvýraznění a revitalizaci pěšího okruhu kolem města. Okruh může fungovat pro vycházky na pomezí města a krajiny, jako běžecký okruh a zároveň jako logické propojení turistických tras procházejících městem. Hledáme cesty městem, nové náměty, jakým způsobem město zprůchodnit a oživit. Dopravní síť doplňujeme o kruhové objezdy, které pomůžou bezpečnosti provozu. Do budoucna navrhujeme propojení Řečické ulice k plánované přeložce II.třídy.

Rozvojové lokality

Ideový návrh je předstupeň vlastního územního plánu. Naším cílem je definovat jednotlivá rozvojová území. Vně stabilizovaného města navrhujeme 6 lokalit, které mají různé charaktery. Tato území jsou budoucností města.

 

 

soutěž : 2012 / 3.místo

autoři: Radim Oblouk, Petr Hnátek